Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis.

Hvert andre år reviderer vi samarbeidspartnere og potensielle samarbeidspartnere nedstrøms i Asia, sist i 2018. Dette har vært spesielt viktig som følge av at Kina har innført svært strenge restriksjoner på import av resirkulerte råvarer, og det er derfor behov for å finne nye markeder for avsetning.

Vi har gjennom våre compliance godkjennings-prosedyrer godkjent fem nye samarbeidspartnere utenfor Norden i 2019, ett selskap ble avvist i gjennomgangen. Fokusområdene i gjennomgangen er FNs Global Compact 10 prinsipper innen menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Vi har i 2019 også hatt spesielt fokus på revisjoner og oppfølging av samarbeidspartnere på transport i Norge og utlandet for å sørge for at sikkerhet, almengjøringsforskriften og øvrige regelverk opprettholdes i hele verdikjeden.

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ha en sunn og åpen organisasjonskultur hvor uakseptable og ulovlige handlinger ikke skal tolereres, men gripes fatt i og korrigeres dersom de skjer. Vi informerer våre ansatte om at varsling er bra for både virksomheten og for samfunnet, og at ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for konsernet. De ansatte får kontinuerlig informasjon i ulike forum om gjeldende regelverk og om våre varslingskanaler, og de ansatte gir svært gode tilbakemeldinger på dette arbeidet i medarbeiderundersøkelsen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner