Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader.

Norsk Gjenvinning har derfor et kontinuerlig høyt fokus på helse og sikkerhet, og vi legger stor vekt på risikovurdering av de enkelte arbeidsoppgaver for å kartlegge alle faremomenter ved arbeidet. Vi legger også opp til at den enkelte medarbeider skal ha fokus på helse og sikkerhet i sitt daglige arbeid, og risikovurderingene blir jevnlig oppdaert i selskapene og gjennomgått med de ansatte.

Arbeidet med å jobbe frem en enda mer bevisst sikkerhetskultur i konsernet fortsatte i 2019. Etter bedring i antall skader og redusert H-verdi i 2018, så en derimot noe økning i antall skader og H-verdi i 2019. Totalt hadde konsernet 18 personskader som derimot resulterte i færre fraværsdager, en nedgang på 45% fra 2018. Det har vært gjennomført flere tiltak for å øke rapporteringen av uønskede hendelser i konsernet, samt redusere omfang av skader og fraværsdager i konsernet, og fokuset fortsetter.

Det omfattende arbeidet med å redusere sykefraværet i Norsk Gjenvinning-konsernet gir nå resultater, med et sykefravær på 5,1 prosent i 2019. Det er ned 1,3 prosent fra 2018. Korttidsfravær var på 1,8 prosent, og langtidsfraværet var på 3,3 prosent. Det er flere store variasjoner i sykefraværet mellom divisjonene og regionene, og fokuset fortsetter.

Det er iverksatt flere ulike tiltak for å redusere sykefraværet som inkluderer blant annet tett lokal oppfølging og samtaler med sykemeldte, tilrettelegging av arbeid og arbeidstid, samt høyt fokus på HMS-rapportering i ledermøter i divisjonene og selskapene. Det har i tillegg vært holdt lokale kurs i nærvær for å gi opplæring og trening til ledere, vernetjeneste, tillitsmenn og andre nøkkelressurser knyttet til forebygging og oppfølging av sykefravær og fraværsskader.

Gjennom vårt sikkerhetskulturprosjekt i divisjon Gjenvinning og Metall har gradvis vår HMS- kultur endret seg. Vi opplever en fallende H- verdi i begge divisjoner, mindre alvorlige hendelser og færre nestenulykker. Siste del av 2019 ble i hovedsak viet til fase 2 «Ansvarlighet» i sikkerhetskulturprosjektet og hadde som hovedmål å implementere åpen sikkerhetssamtale på alle ledernivåer og styrke kompetanse og gjennomføring av sikker jobb analyse. Det å snakke med operatører 1 til 1 om sikkerhet i åpen sikkerhetssamtale, det å bry seg og det å være til stede har vist seg å være en nøkkelfaktor for de gode resultatene. Videre vil fase 2 fortsette utover i 2020, slik at alle opparbeider seg kompetansen når de er modne til å ta mot budskapet. I fase 3 vil en skape økt kjennskap og eierskap til de livreddende reglene, og ved det bringe sikkerhetskulturen i divisjonene til et nytt nivå.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner