Favicon files not found

Vårt compliance-program

160906 Revisjon i Asia Revisjon av sluttkunder i Asia i 2016 hvor blant annet arbeidstakernes situasjon ble kontrollert.

Vi har en ambisjon om å være gjenvinningsbransjens ledende aktør på compliance og bærekraftig forretningsutvikling. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling samt investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd.

Konsernsjefen har utpekt direktør for organisasjonsutvikling og compliance som Chief Compliance Officer (CCO). CCO-funksjonen er ansvarlig for konsernets compliance-program og rapportering av resultater fra dette. Oppfølging av programmet skjer i samarbeid mellom CCO, ledergruppen og datterselskapene i konsernet.

Kjøreregler for ansatte

Våre kjøreregler gjenspeiler gjeldende lovgivning og setter grenser for hvilken adferd som vil bli akseptert når man er ansatt i Norsk Gjenvinning-konsernet. Kjørereglene er en del av vårt Compliance-program.

I tillegg til å etterleve egne kjøreregler, har Norsk Gjenvinning-konsernet signert Code of Conduct for Norsk Industris Utvalg for Gjenvinning. 

Risikovurderinger

Gjennom risikovurderinger definerer og planlegger vi tiltak for å forebygge og forberede for uønskede hendelser. Ledelsen gjennomgår jevnlig risikovurderinger og utførte tiltak samt beslutter prioriteringer for neste periode.

Nulltoleranse mot korrupsjon

Korrupsjon er alvorlig og rammer også gjenvinningsbransjen. Norsk Gjenvinning tar avstand fra slike handlinger. Vi har implementert et antikorrupsjonsprogram som omfatter de viktigste elementene i vårt arbeid for å forebygge og bekjempe korrupsjon.

Vi gjennomfører risikokartlegging av hvilke stillinger som kan bli utsatt for korrupsjonshandlinger. Ansatte i disse stillingene gjennomgår obligatorisk opplæring og dilemmatrening. Vi tilpasser våre kontraktsmaler og foretar fortløpende kontroller av risikoutsatte underleverandører/agenter. 

Norsk Gjenvinning er medlem i Transparency International Norge.

Nulltoleranse mot konkurranseskadelig adferd

Vi arbeider systematisk med å sikre at virksomheten ikke er eller blir involvert i konkurranseskadelig adferd, og har implementert et program for dette.

Her kartlegges risiko for konkurranseskadelig adferd og ansatte som er i risikogruppen gjennomgår obligatorisk opplæring i regelverket og dilemmatrening.

Aktiv kontroll

For å sikre at alle anlegg til enhver tid opererer etter regelverk og tillatelser, gjennomfører vi internkontroller. Målet er at alle anlegg skal kontrolleres i løpet av fortløpende to års perioder. Her definerer vi spesielle fokusområder som skal gjennomgås basert på de risikoanalyser som er gjort i hvert enkelt virksomhetsområde og divisjon.

Vi kontrollerer jevnlig flere av våre underleverandører både i Norge og i utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden, eksempelvis gjennom revisjon av samarbeidspartnere nedstrøms i Asia eller transportører i Europa.

Kontroll av samarbeidspartnere utenfor Norden

Som en del av vårt compliance-program har vi innført en prosedyre for valg av samarbeidspartnere som sluttkunder, agenter og tradere utenfor Norden. 

Prosedyren sikre at samarbeidspartnere er kjent med våre krav til compliance, slik at vår risiko for å bli holdt ansvarlig for irregulære handlinger i utlandet minimeres. Ved bruk av utenlandsk agent eller trader gjennomfører vi anonym IDD-sjekk (Integrity Due Diligence).

Våre kontrakter skal blant annet inneholde krav om å opptre i overensstemmelse med anti-korrupsjonslovgivning, FNs menneskerettigheter og import-/eksportregelverk. I tillegg stiller vi krav om revisjonsadgang og at samarbeidspartner, dets eier, styremedlemmer eller ledende ansatte ikke er omfattet av sanksjonslister.

Konsekvenser

Vi mener det er viktig å vise handling – ikke bare ord. Derfor får avsløring av tyveri, korrupsjon og illojalitet som begås av ansatte konsekvenser for personenes ansettelsesforhold. Vi vurderer hvert enkelt tilfelle ut fra politianmeldelse. På denne måten viser vi både ansatte, kunder og leverandører at vi mener alvor.

Vi har definert forventet adferd til ledere og øvrige nøkkelpersoner med utgangspunkt i konsernets verdigrunnlag.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner