Presserom Runa Opdal Kerr, juridisk direktør, Chief Compliance Officer på revisjon i Kina.

Bedre kontroll med eksport til Kina

26.07.2015

Brudd på eksportregelverk og kriminalitet knyttet til bruk av tradere er en internasjonal utfordring i avfallsbransjen. Norsk Gjenvinning har over tid jobbet for å rydde opp i dette. 

Nå har selskapet fått utvidet eksportlisens til Kina som gir tillatelse til eksport av råvarer - uten tradere som mellomhånd. Med denne lisensen kan Norsk Gjenvinning kontrollere hele logistikk-kjeden fra gjenvinningsanleggene i Norge, til ferdigprodusert vare i Kina.

Norsk Gjenvinning er innvilget AQSIQ-eksportlisens for en treårsperiode fra 1. mai 2015 for papir, plast og metaller. AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) er myndighetsorganet i Kina som utsteder lisenser for eksport og import. Alle som eksporterer avfallsbaserte råvarer til Kina må ha en slik eksportlisens. Dessuten må alle som importerer denne type råvarer til Kina ha en tilsvarende importlisens. Har man ikke selv en AQSIQ-eksportlisens er man avhengig av å benytte tradere som mellommenn.

- Vår erfaring er at det er meget risikofylt å bruke tradere. Man mister i de fleste tilfeller muligheten for å sikre sporbarhet og kontroll, sier salgssjef Øyvind Furulund som har lang erfaring med eksport til Kina. - Med vår egen lisens kan vi opprettholde direktekontakt med både transportører og kinesiske sluttkunder uten å benytte oss av tradere.

- Vi inngår selv avtale med sluttkunden i Kina og gjennomfører jevnlige revisjoner for å følge opp at virksomhetene opptrer i overensstemmelse med blant annet miljøregelverket, anti-korrupsjonslovgivning og FNs menneskerettigheter.

- Det er kun en håndfull gjenvinningsaktører i Norge som har en slik eksportlisens til Kina, sier Furulund. - Vår AQSIQ-lisens er imidlertid gyldig for både papir, plast og metaller. Det tror jeg at vi er alene om i Norge. For å være enda tettere på sluttkundene har Norsk Gjenvinning opprettet et eget salgskontor i Shanghai.

- Vi har vært til stede med papireksport i Kina i snart ti år, sier Furulund. - Fra i år er vi også til stede med eget salgskontor for plast og metaller. Våre egne representanter har fullt fokus på våre avtaler og får grundig opplæring i våre krav. Dette sikrer oss bedre økonomisk oppfølging og etterlevelse av kinesisk lovverk.

Norsk Gjenvinning har også signert en ny avtale med CCIC Bremen (China Certification & Inspection Group) om inspeksjon av varer for eksport til Kina.

- CCIC utsteder sertifikater for hver skipning til Kina, sier Furulund. - Dette er sertifikater som utstedes basert på bildedokumentasjon og inspeksjoner ved våre anlegg i Norge. Vår nye avtale med CCIC vil gi oss en effektiv og fleksibel inspeksjonsordning som vil bidra til god sporbarhet og at all dokumentasjon foreligger.

- Kina har nå fullt fokus på å bekjempe korrupsjon og har innført streng lovgivning hva gjelder miljøkriminalitet, sier juridisk direktør, COO Runa Opdal Kerr. - Da er det også viktig at vi bidrar med det vi kan gjøre for å sikre at norsk avfall blir håndtert rett der borte. Det er viktig å poengtere at eksport av er et komplekst og krevende område som stiller krav til kompetanse som avfallsbransjen tradisjonelt sett ikke har prioritert. I Norsk Gjenvinning har vi fortsatt utfordringer hva gjelder dokumenthåndtering ved eksport. For å forbedre oss på dette området, har vi har innført obligatorisk opplæring og kursing av ansatte samt tett oppfølging gjennom internrevisjoner.

- Det er også viktig å løfte frem avfallsprodusentens rolle, sier Kerr. – Da mener jeg alle selskaper i Norge som kvitter seg med avfall – de må sørge for å ha kontroll på avfallskjeden nedstrøms og spørre om hva som skjer med avfallet etter at containeren blir hentet. De må etterspørre dokumentasjon fra avfallsselskapet de bruker for å forsikre seg at avfallet blir håndtert riktig. De må også etterspørre om avfallsselskapet har de riktige tillatelsene og om de har kontroll på hva som skjer med avfallet. Krevende kunder er den viktigste forutsetning for å sikre compliance, avslutter Kerr.

Kontaktpersoner:

Øyvind Furulund, salgssjef Norsk Gjenvinning, mobil 957 55 044
Runa Opdal Kerr, juridisk direktør, Chief Compliance Officer, mobil 415 15 427