NG Miljøprosjekt

Nytt mottak for alunskifer har åpnet i Norge

25.06.2015

Bergarter med syredannende potensiale som for eksempel alunskifer, må håndteres som forurenset grunn. Leveringssteder for denne typen masser er meget begrenset i Norge. Ole & Peder Ødegaard A/S drifter Borge pukkverk deponi i Fredrikstad. De har nylig, med bistand fra Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS, fått nødvendige tillatelser til mottak og deponering av denne typen bergarter. Deponiet drives i samarbeid med Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS. 

Det er fastsatt i forurensningsforskriften at masser med syredannende potensiale må håndteres som forurenset grunn. Syredannende bergarter omfatter blant annet alunskifer og andre typer svartskifre med høyt sulfidinnhold.

- En del svartskifer på Østlandet er syredannende eller har syredannende potensiale, sier Bjørn Arve Ofstad, daglig leder i Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS. - Ved sprengning eller graving i slikt fjell kan massene reagere med luft og gi sur avrenning som svovelsyre. Syren kan så løse ut tungmetaller i svartskiferen og dermed har man et mulig forurensningsproblem.

Det er svært viktig at forundersøkelsene på tiltaksstedet utføres nøye, slik at risikoen ved denne type bergarter identifiserer og tas hensyn til videre i prosjektet. Det er kun deponier med spesifikk tillatelse som kan ta imot syredannende bergarter.

- Vårt samarbeidsdeponi på Borge utenfor Fredrikstad har nylig fått tillatelse av både Fylkesmannen i Østfold og Statens Strålevern til mottak av syredannende bergarter, sier Ofstad. - Tillatelsen omfatter mottak av alle kategorier bergmasser med syredannende potensiale.

Deponiet på Borge ligger i et nedlagt steinbrudd med tett fjell på alle kanter og er tilknyttet et pukkverk. I tillegg sikres deponiet med doble membraner i bunn og langs sidene. Pukkverket skal på sikt gjenfylles til opprinnelig terrengnivå.

- Ettersom gropen er tett i bunn og sider vil det ikke bli noen form for avrenning ut fra deponiet, sier Jon L. Andresen, daglig leder i Ole & Peder Ødegaard A/S. - Dette er en særdeles god løsning som hindrer mulighet for negativ miljøpåvirkning. I tillegg har vi svært god kapasitet.


Kontaktpersoner:
Daglig leder Jon L. Andresen, Ole & Peder Ødegaard A/S: 901 83 750
Daglig leder Bjørn Arve Ofstad, Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS: 995 50 780
Produktsjef Christian H Andresen, Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt AS: 918 88 797


Ole & Peder Ødegaard A/S er et autorisert entreprenørfirma. Firmaet ble etablert i 1957 av brødrene Ole og Peder Ødegaard, og har over 50 års erfaring innen entreprenørvirksomhet. Firmaet driver også Pukkverk og massemottak, og er i dag cirka 35 ansatte. Ole & Peder Ødegaard A/S er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes Forbund) og har sentral godkjenning fra Statens Byggetekniske Etat. Firmaets adresse er: Lilleborgeveien 18, 1655 Sellebakk


Norsk Gjenvinning Miljøprosjekt
(NGMP) er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet, som er landets største og mest komplette leverandør av avfall- og gjenvinningstjenester for både næringsliv, offentlig sektor og private husstander. NGMP driver mottak og deponi for forurensede masser og ordinært avfall under grensen for farlig avfall. I tillegg kan vi ta imot syredannende masser som alunskifer ved Borge deponi.

Mer om Norsk Gjenvinnings håndtering av masser ›